THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1313/TTg-KTN
V/v triển khai các dự án đầu tư cơ sở vật chất phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016.

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (văn bản số 4356/UBND-QLĐTư ngày 14 tháng 6 năm 2016, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản s 1335/BXD-HTQT ngày 01 tháng 7 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 306/BKHĐT-KTĐPLT ngày 11 tháng 7 năm 2016), Tài chính (văn bản s 9642/BTC-ĐT ngày 13 tháng 7 năm 2016), Ngoại giao (văn bản số 1414/BNG-BTKAPEC2017-m ngày 04 tháng 7 năm 2016) và Văn hóa, Th thao và Du lịch (văn bản s 2479/BVHTTDL-HTQT ngày 29 tháng 6 năm 2016) về việc triển khai các dự án đầu tư cơ sở vật chất phục vụ Tuần lễ cp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại văn bản nêu trên, cho phép thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 42 và điểm c khoản 2 Điều 43 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm; chỉ đạo thực hiện không để xảy ra tiêu cực, thất thoát lãng phí, bảo đảm chất lượng và hoàn thành công tác đầu tư cơ sở vật chất trước khi diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: XD, TC, KH&ĐT, NG, VH, TT&DL
;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, QHQT, V.III, Cục QT;
- Lưu: VT, KTN (3) Nghĩa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng